Historia

Kontrast
Wielkość liter - A +

Historia

Podłożem powstania Elektrociepłowni Nowa Sarzyna stała się strategia prowadzona przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, służąca wspieraniu przedsięwzięć inwestycyjnych realizujących ideę dywersyfikacji paliwa. Proces ten miał miejsce w połowie lat 90. XX wieku, kiedy znakomita większość energii wytworzonej w Polsce pochodziła z węgla brunatnego i kamiennego. Strategia taka miała przynieść także korzyści ekologiczne dla kraju.

Historia Projektu

Przetarg ogłoszony przez PSE Wrzesień 1994
Rozpoczęcie negocjacji dot. Umowy na Dostawę Energii Elektrycznej Wrzesień 1995
Podpisanie Umowy na Dostawę Energii Elektrycznej z PSE Kwiecień 1997
Podpisanie Umowy Kredytowej Grudzień 1997
Podpisanie Umowy na Dostawę Gazu z PGNiG Marzec 1998
Podpisanie Umowy na Dostawę Ciepła z Z.Ch. Organika-Sarzyna Marzec 1998
Rozpoczęcie Okresu Finansowania Sierpień 1998
Rozpoczęcie Budowy Sierpień 1998
Przekazanie Obiektu do Eksploatacji 1 czerwca 2000

Projekt budowy i finansowania inwestycji w formule „project-finance” został opracowany i był nadzorowany przez pierwszego właściciela Spółki tj. przez amerykańską korporację Enron (Houston, Texas). Budowę ENS rozpoczęto w połowie 1998 roku, zaś do komercyjnej operacji elektrociepłownia przystąpiła z dniem 1 czerwca 2000 roku.

Projekt inwestycji opierał się umowach długoterminowych dostawy gazu oraz sprzedaży energii i ciepła, gwarantujących spłatę kredytu zaciągniętego na wybudowanie elektrociepłowni. W 1997 roku ENS zawarła długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi („PSE”), a w 1998 roku zawarła 20-letnią Umowę na dostawy energii cieplnej z pobliskimi Zakładami Chemicznymi „Organika-Sarzyna”. Dodatkowo, od 2000 roku, ENS sprzedaje ciepło dla mieszkańców miasta Nowa Sarzyna. Gaz był przez 20 lat dostarczany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Oddział Handlowy w Warszawie na mocy umowy kupna – sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego, a w 2020 roku przez spółkę obrotu gazem należącą do Grupy Kapitałowej PGNiG. Od 2021 roku gaz dostarcza spółka z Grupy Polenergia.

Po upadku korporacji Enron, Spółka znalazła się w grupie zakładów będących w dobrej sytuacji finansowej, dla zarządzania którymi utworzono amerykańską grupę energetyczną Prisma Energy, przekształconą następnie w Ashmore Energy, a później w AEI.

W 2007 roku, po wejściu w życie ustawy o rozwiązaniu umów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej ENS i PGE (dawne PSE) rozwiązały z dniem 1 kwietnia 2008 roku umowę na sprzedaż energii elektrycznej w zamian za przystąpienie do programu rekompensat, wypłacanych przez Zarządcę Rozliczeń S.A. (program rekompensat wygasł dla ENS z końcem maja 2020 r.). Jednocześnie Spółka zawarła umowę sprzedaży energii elektrycznej z niezależną spółką obrotu, która obowiązywała do końca 2019 r.

W 2011 roku ENS została nabyta przez Kulczyk Investments, firmę z polskim rodowodem. Obecnie spółka wchodzi w skład Grupy Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie.

Od 2020 roku ENS sprzedaje energię elektryczną do spółki obrotu należącej do Grupy Polenergia. Ciepło sprzedawane jest nadal do sąsiednich zakładów chemicznych oraz do lokalnego zakładu komunalnego.

Od 2021 roku Obiekt wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną o mocy 0,889 MW, służącą do pokrycia potrzeb własnych na energię elektryczną.

Wyniki wyszukiwania