Społeczna odpowiedzialność biznesu

Kontrast
Wielkość liter - A +

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W myśl koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, ENS działa uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także dąży do zachowania jak najlepszych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Interesariuszami ENS są klienci, kontrahenci, pracownicy, instytucje oraz lokalna społeczność.

Spółka kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników własnych i firm wykonujących prace na terenie zakładu. Wdrożono odpowiednie procedury organizacji pracy i przestrzegania przepisów bhp, znacznie wykraczające ponad minimum wymagane prawem. Konsekwentnie od początku działalności ENS wdrażała kolejne rekomendacje audytorów ubezpieczeniowych, przyczyniające się do podniesienia bezpieczeństwa pracowników i zabezpieczenia urządzeń. Od 2012r. ENS nie otrzymała już kolejnych rekomendacji w tym zakresie od audytora, co potwierdza wysoki poziom zabezpieczeń w zakładzie w różnych obszarach działalności.

ENS stwarza dobre środowisko pracy dla pracowników. Zakład nie szczędzi wysiłków i środków na poprawę warunków pracy, odpowiedniego wyposażenia pracowników i stanowisk pracy, na różnorodne szkolenia branżowe, bhp i inne (np. z umiejętności interpersonalnych). Ponieważ Spółka przykłada duże znaczenie do poziomu wykształcenia kadry, stąd polityka firmy sprzyja pracownikom pragnącym podnosić kwalifikacje zawodowe.

System pracy został tak zorganizowany, aby umożliwiać płynny przepływ informacji od kadry zarządzającej do pracowników niższego szczebla. Warto podkreślić, że kultura organizacyjna ENS została doceniona i przedstawiona w 10-tej Jubileuszowej Edycji Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011, w kategorii Ład Organizacyjny – zarządzanie.

Elektrociepłownia jest wrażliwa na potrzeby lokalnej społeczności i od wielu lat wspiera lokalne inicjatywy. Angażuje się w liczne projekty o charakterze charytatywnym, głównie na poziomie lokalnym w Powiecie Leżajskim, dostrzegając duże potrzeby i efekty takiej pomocy. Taka strategia sprzyja integracji z lokalnym środowiskiem. Pomoc finansowa jest głównie kierowana do placówek dydaktyczno – wychowawczych; niezależnych stowarzyszeń i organizacji społecznych; instytucji kulturalnych; klubów sportowych.

Wyniki wyszukiwania