Struktura paliw

Kontrast
Wielkość liter - A +

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez Polenergię Elektrociepłownię Nowa Sarzyna Sp. z o.o. zgodnie z § 37.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.2007.93.623).

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę ww roku 2023:

2. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2023.

Lp. Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko Rodzaj paliwa CO2
Mg/MWh
SO2
Mg/MWh
NOX
Mg/MWh
Pyły
Mg/MWh
Odpady radio-aktywne
1 Polenergia EC Nowa Sarzyna Gaz ziemny GZ-50 (E) 0,41916 0,0000 0,00031 0,0000
2 Olej opałowy lekki**)
**) olej opałowy lekki spalany był w turbinach gazowych jedynie w czasie testów i prób

Wyniki wyszukiwania